Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe, phong trào đấu tranh chống Mỹ của học sinh, sinh viên Sài Gòn

Trong entry này mình posted nhiều bài hùng ca đã từng được cất lên trong các phong trào đấu tranh nông thôn trong vùng tạm chiếm ở miền Nam hoặc những bài hát cách mạng miền Nam được phổ biến rộng rãi trong vùng giải phóng. Nhưng còn những bài hát cách mạng phổ biến, hát chui, hát lén trong phong trào đấu tranh đô thị ở các thành phố bị tạm chiếm thì sao? Xin giới thiệu với các bạn 1 CD trong Nhaccuatui có khá đầy đủ những bài hát tiêu biểu trong phong trào Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe. Một phong trào đấu tranh không tiếng súng nhưng đã gây tối tăm mặt mũi cho Mỹ-ngụy và có tác dụng không khác gì các lực lượng vũ trang.

Những bài hát tiêu biểu trong phong trào Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe"Hát cho đồng bào tôi nghe" hay "Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi cùng hát" là một phong trào tranh đấu chống Mỹ cứu nước bằng văn nghệ, âm nhạc, thi ca, thuộc phong trào đấu tranh đô thị (đặc biệt ở Sài Gòn) của Thành Đoàn và học sinh sinh viên miền Nam trên mặt trận văn hóa, tư tưởng được tổ chức và lãnh đạo bởi Đảng, Trung ương cục miền Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong những thành phố do đế quốc Mỹ kiểm soát và ngụy quyền quản lý.

Theo Nhaccuatui